Moissonneuse tractée AROS.

Moissonneuse tractée AROS.

Moissonneuse tractée AROS.

Moissonneuse tractée AROS.

Moissonneuse tractée AROS.

Moissonneuse tractée AROS.

Restauration moissonneuse tractée AROS.

Restauration moissonneuse tractée AROS.

Restauration moissonneuse tractée AROS.

Restauration moissonneuse tractée AROS.

Moissonneuse tractée AROS

 

cathodique-tv-sony-1972